• Gereduceerde verzendkosten bij een bestelling van meer dan 175 €. Geldig bij zowel standaard- als expresverzending.

Gegevensbeschermingsbeleid van Holger Christiansen Deutschland GmbH

Privacyverklaring

Holger Christiansen Deutschland GmbH (hierna genoemd 'Holger Christiansen' resp. 'wij' of 'ons') verheugt zich over uw bezoek aan onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook 'online-aanbod' genoemd) en over uw belangstelling voor onze onderneming en onze producten.

 

Holger Christiansen respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle bedrijfsgegevens vinden wij een belangrijk thema, dat wij in onze bedrijfsprocessen dan ook in aanmerking nemen. Wij verwerken persoonsgegevens die bij uw bezoek aan ons online-aanbod worden verzameld, vertrouwelijk en uitsluitend volgens de wettelijke bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn een integraal onderdeel van ons ondernemingsbeleid.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens is Holger Christiansen; Uitzonderingen worden in deze privacyverklaring toegelicht.

Onze contactgegevens luiden als volgt: Holger Christiansen Deutschland GmbH, Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe, Elkersberg 1, 57234 Wilnsdorf, Deutschland. Tel. +49 (0) 2739 40304-0, Mail: cargo@cargo-de.com

 

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Verwerkte gegevenscategorieën

De volgende gegevenscategorieën worden verwerkt:

 • communicatiegegevens (bijv. naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
 • stamgegevens met betrekking tot contracten (aard van de contracten, producten resp. contracten waarvoor belangstelling bestaat)
 • klanthistorie
 • afrekenings- en betaalgegevens met betrekking tot contracten
 • informatiegegevens (van derden, bijv. informatiebureaus, of uit openbare registers)
 • Daarnaast wordt de volgende informatie verzameld bij een bezoek aan onze website: de website vanwaar u ons bezoekt (verwijzer), bekeken pagina's, gedownloade bestanden (downloads), bekeken video's / beluisterde geluidstracks, aangeklikte individuele links, zoekwoorden of zoekfrases (zoekactiviteit), duur van het bezoek, gebruikte browser enz. Als het bezoek het gevolg is van online advertenties, zoals banners, video-advertenties, adverteren op zoekmachines enz., slaan we ook op welke banner, welk adword enz. tot het bezoek aan websites van Holger Christiansen hebben geleid.

De verkregen inzichten stellen ons in staat om onze websites verder te optimaliseren en deze, maar ook onze advertenties en aanbiedingen beter af te stemmen op de wensen van onze klanten.

 

Principes

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, contract-, boekings- en afrekeningsgegevens die uitdrukking zijn van de identiteit van een persoon.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen, als hiervoor een wettelijke rechtsgrond bestaat of u ons hiervoor, bijv. in het kader van een registratie, uw toestemming hebt gegeven.

 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en dienstverleners die wij hiervoor opdracht geven, verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Beschikbaarstelling van dit online-aanbod en uitvoering van de overeenkomst volgens onze contractvoorwaarden met inbegrip van afrekening. Tot de afrekening kan ook de verkoop van vorderingen behoren.

(rechtsgronden: uitvoering van de overeenkomst resp. voor de verkoop van vorderingen een gerechtvaardigd belang onzerzijds bij een efficiënt kredietmanagement).

 • Voor het opsporen van storingen en uit veiligheidsoverwegingen.

(rechtsgronden: nakoming van onze wettelijke verplichtingen op het gebied van de gegevensbeveiliging en een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en de betrouwbaarheid van ons aanbod).

 • Zelfpromotie en promotie van derden, marktonderzoek en bereiksmeting voor zover wettelijk toegestaan resp. op basis van toestemming.

(rechtsgrond: toestemming/gerechtvaardigd belang onzerzijds bij direct marketing, zolang dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en het mededingingsrecht).

 • Verzending van een nieuwsbrief met toestemming van de ontvanger per e-mail resp. sms/mms.

(rechtsgrond: toestemming).

 • Handhaving en verdediging van onze rechten.

(rechtsgrond: gerechtvaardigd belang onzerzijds bij het handhaven en het verdedigen van onze rechten).

 

Registratie

Voor zover u gebruik wilt maken van diensten waarvoor een overeenkomst moet worden afgesloten, verzoeken wij u zich te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de afsluiting en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (bijv. voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres en evt. gegevens over de gewenste betaalwijze resp. de rekeninghouder) en evt. verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte gegevens markeren we met een *.

 

Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons voor korte tijd bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

 

Log-bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, wordt er door uw internetbrowser automatisch bepaalde informatie doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde log-bestanden.

Om storingen te kunnen opsporen en uit veiligheidsoverwegingen (bijv. voor het onderzoeken van aanvalspogingen) worden deze log-bestanden door ons voor korte tijd bewaard en daarna weer gewist. Log-bestanden die voor bewijsdoeleinden langer bewaard moeten blijven, worden niet gewist tot het betreffende incident definitief is opgehelderd en kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven aan onderzoeksinstanties.

Log-bestanden (zonder resp. zonder volledig IP-adres) worden ook gebruikt voor analysedoeleinden; zie hiervoor de paragraaf over webanalyse.

In de log-bestanden wordt in het bijzonder de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (internetprotocol-adres) van het eindapparaat van waaraf toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
 • internetadres van de website van waaruit het online-aanbod is opgevraagd (zgn. bron- of referrer-URL);
 • naam van de serviceprovider via welke er toegang wordt verkregen tot het online-aanbod;
 • naam van de opgevraagde bestanden resp. informatie;
 • datum, tijd en duur van het opvragen;
 • verzonden gegevenshoeveelheid;
 • besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijv. voor de Flash Player);
 • http-statuscode (bijv. 'aanvraag geslaagd' of 'opgevraagd bestand niet gevonden').

 

Kinderen

Dit online-aanbod is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

 

Doorgeven van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijken

Uw persoonsgegevens worden door ons principieel alleen doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wij of de derden een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens of u hiervoor toestemming hebt gegeven. Nadere bijzonderheden over de rechtsgronden kunt u vinden in de paragraaf over verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden. Derden kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn. Voor zover gegevens aan derden worden doorgegeven op grond van een gerechtvaardigd belang, wordt dit in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Bovendien kunnen gegevens worden doorgegeven aan andere verwerkingsverantwoordelijken, voor zover wij hiertoe op grond van wettelijke bepalingen of een afdwingbare overheidsbeschikking resp. gerechtelijk bevel verplicht zijn.

 

Dienstverleners (algemeen)

Wij geven opdrachten zoals verkoop- en marketingdiensten, contractmanagement, betalingsafwikkeling, programmering, datahosting en hotline-diensten in opdracht aan externe dienstverleners. Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren hen regelmatig, in het bijzonder met betrekking tot het zorgvuldig omgaan met en beveiligen van de bij hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons verplicht tot vertrouwelijkheid en naleving van de wettelijke voorschriften. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch Groep zijn.

 • Betaaldienstverleners: Wij maken gebruik van externe betaaldienstverleners. Afhankelijk van de betaalwijze die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de afwikkeling van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankrelatie of creditcardgegevens) door aan de kredietinstelling waaraan wij de betaling in opdracht hebben gegeven, of aan door ons ingeschakelde betaaldienstverleners. Deels verzamelen en verwerken de betaaldienstverleners deze gegevens ook als verwerkingsverantwoordelijke. In zoverre is de privacyverklaring van de betreffende betaaldienstverlener van toepassing.
 • Aankondiging van pakketten: Om uw pakketten te laten aankondigen, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door aan verdeler. Deze onderneming verwerkt de betreffende gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

  DPD Deutschland GmbH
  1200093 Essener Str. 18 
  57234 Wilnsdorf 
  Nordrhein-Westfalen 
  Germany

  Leopold Schäfer GmbH
  1200091 Lotzenarbachstraße 1 
  57290 Neunkirchen 
  Nordrhein-Westfalen 
  Germany

  Friedrich Zufall GmbH & Co. KG
  1200014 Otto-Hahn-Straße 22 
  59423 Unna 
  Nordrhein-Westfalen 
  Germany

  UPS Neuss
  1200002 Görlitzer Str. 1 
  41456 Neuss 
  Nordrhein-Westfalen 
  Germany

 • Doorgeven van gegevens aan ontvangers buiten de EER: Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn in zogenaamde derde landen buiten de EER. Als dit het geval is, waarborgen wij voordat wij uw gegevens doorgeven, dat er bij de ontvanger sprake is van een passend beschermingsniveau (bijv. op grond van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of het overeenkomen van zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen met de ontvanger) of dat u uw toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van gegevens.

U kunt bij ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor het waarborgen van een passend beschermingsniveau. Gebruik hiervoor de gegevens in de paragraaf Contact.

 

Duur van de opslag; bewaartermijnen

Wij slaan uw gegevens principieel zolang op als voor het uitbrengen van ons online-aanbod en de daaraan gerelateerde diensten nodig is resp. als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij verdere opslag (zo kunnen wij bijv. ook na uitvoering van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben bij marketing per post). In allen andere gevallen verwijderen wij uw persoonsgegevens met uitzondering van gegevens die wij opgeslagen moeten houden om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen (zo zijn wij bijv. vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht om documenten zoals overeenkomsten en facturen gedurende een bepaalde tijd ter beschikking te houden).

 

Gebruik van cookies (Algemeen)

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een online-aanbod op uw computer worden opgeslagen. Als u dit online-aanbod opnieuw opvraagt, stuurt uw browser de inhoud van het cookie terug naar de betreffende aanbieder, zodat deze uw eindapparaat kan herkennen. Het uitlezen van cookies stelt ons in staat om ons online-aanbod te optimaliseren en u het gebruik ervan gemakkelijker te maken.

 

Cookies uitschakelen en verwijderen

Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt u in een cookie-layer pop-up gevraagd of u akkoord gaat met de cookies die op onze pagina worden geplaatst, of dat u deze in de instellingen wilt uitschakelen.

Als u ervoor kiest om de cookies niet toe te staan, wordt er in uw browser een opt-out-cookie geplaatst. Dit cookie dient uitsluitend voor de toewijzing van uw bezwaar. Het uitschakelen van cookies kan wel tot gevolg hebben, dat bepaalde functies van onze internetpagina's u niet meer ter beschikking staan. Houd er rekening mee dat een opt-out-cookie op technische gronden alleen gebruikt kan worden voor de browser van waaruit het is geplaatst. Als u de cookies verwijdert of een andere browser resp. een ander eindapparaat gaat gebruiken, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

Deze instellingsmogelijkheid heeft geen invloed op cookies die tijdens uw bezoek door andere aanbieders zijn geplaatst op internetpagina's van derden.

Via uw browser kunt u echter alle cookies te allen tijden verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden met de helpfuncties van uw browser. Ook dit kan evenwel tot gevolg hebben dat bepaalde functies u niet meer ter beschikking staan.

Bovendien bestaat de mogelijkheid om het gebruik van cookies door derden te beheren en te deactiveren via de volgende website:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Deze website wordt niet door ons geëxploiteerd, zodat wij er niet voor verantwoordelijk zijn en geen invloed hebben op de content en beschikbaarheid ervan.

 

Cookies in verband met social plugins

YouTube 

Dit online-aanbod gebruikt het videoplatform YouTube, dat wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ('YouTube'). YouTube is een platform dat de weergave van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Als u een desbetreffende pagina van ons aanbod opvraagt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens verzonden naar YouTube als verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens door YouTube. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten). De plug-ins zijn standalone uitbreidingen door sociale netwerkproviders. Wij zijn derhalve niet in staat de reikwijdte van de door hen verzamelde en opgeslagen gegevens te beïnvloeden. Nadere informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, uw rechten en de opties die u kunt kiezen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u vinden in de privacyverklaring van YouTube. Wanneer u niet wilt dat sociale netwerkproviders deze gegevens ontvangen en, waar van toepassing, ze opslaan of gebruiken, moet u geen gebruik maken van de desbetreffende plug-ins.

 

Vervaltijd van cookies

Cookies worden na een bepaalde tijd automatisch gewist (kan wisselen), maar ze kunnen na elke bezoek worden ververst. Zie onze complete lijst met cookies voor specifieke informatie over de vervaltijd van de cookies die op onze website worden gebruikt.

 

Verklaring inzake het gebruik van cookies (schaal 1-4)

Een complete lijst van de cookies en hun doeleinden vindt u hier.
1.    Technische functie (eerste / derde partij)
2.    Meten verkeer (eerste / derde partij)
3.    Adverteren, frequentie, gebruik enz. (derde partij)
4.    Op gedrag gebaseerd individueel gericht adverteren (derde partij)

 

Gebruik van de econda-webanalysetool

Om een design op maat en optimale prestaties van deze website te kunnen garanderen, verzamelen en bewaren oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.de) niet alleen geanonimiseerde gegevens, maar gebruiken ze deze gegevens ook om met behulp van pseudoniemen gebruikersprofielen samen te stellen.

Cookies kunnen voor dit doel worden gebruikt en dat maakt het mogelijk dat een internetbrowser wordt herkend. Gebruikersprofielen worden niet opgeslagen samen met  gegevens over geanonimiseerde gebruikers zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. In het bijzonder worden de IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onleesbaar gemaakt, waardoor een toewijzing van gebruikersprofielen aan IP-adressen niet mogelijk is.

Bezoekers van deze website kunnen het verzamelen en bewaren van hun gegevens hier op elk gewenst moment stopzetten.

 

Google Analytics

Naam: Google Analytics
Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Functie: Analyse van gebruikersgedrag (pagina-opvragingen, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van apparaat overschrijdende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijken van pseudonieme gebruikersgegevens met doelgroep specifieke informatie die door Google wordt verstrekt, retargeting, UX-testen, conversietracking en retargeting in combinatie met Google Ads

Google Tag Manager

Naam: Google Tag Manager
Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Functie: Beheer van websitetags via een gebruikersinterface, integratie van programmacodes in onze websites

Google Ads

Naam: Google Advertenties
Aanbieder: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Functie: Plaatsing van advertenties, remarketing, conversie tracking Meer informatie is beschikbaar op: https://adssettings.google.com/authenticated

 

Cookielijst

In de lijst met cookies zul je zien dat er cookies van andere providers tussen staan. Deze cookies kunnen ertoe leiden dat jouw persoonlijke gegevens doorgespeeld worden naar deze providers. Als persoonlijke gegevens worden doorgespeeld naar deze providers, valt de verwerking ervan niet onder dit gegevensbeschermingsbeleid, en Holger Christiansen is niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

 

Rechten van de gebruikers

Gebruik om u op uw rechten te beroepen, de gegevens in de paragraaf Contact. Zorg er daarbij voor dat wij eenduidig kunnen identificeren wie u bent.

 • Informatierecht: U hebt het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw gegevens. Hiervoor kunt u zich beroepen op uw recht op informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
 • Recht op rectificatie en verwijdering: U kunt van ons verlangen dat wij onjuiste gegevens te rectificeren en – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – dat wij uw gegevens aanvullen of verwijderen. Dit geldt alleen voor gegevens die nodig zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of waarop de wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Voor zover toegang tot dergelijke gegevens niet nodig is, wordt de verwerking daarvan echter beperkt (zie hierna).
 • Beperking van de verwerking: U kunt van ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan – verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken. 
 • Bezwaar tegen gegevensverwerking: Bovendien hebt u het recht er te allen tijde bezwaar tegen te maken dat wij uw gegevens verwerken. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.
 • Bezwaar tegen direct marketing: U kunt bovendien te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Houd er rekening mee dat het om organisatorische redenen kan gebeuren dat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens hebt ingetrokken, terwijl deze nog worden gebruikt voor een al lopende campagne.
 • Bezwaar tegen gegevensverwerking bij de rechtsgrond 'gerechtvaardigd belang':Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons, voor zover dit berust op de rechtsgrondslag 'gerechtvaardigd belang'. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij wij – volgens de wettelijke voorschriften – kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten.
 • Intrekken van toestemming: Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot het moment waarop u uw toestemming intrekt, blijft hierdoor onverlet.

 

Overdraagbaarheid van gegevens

U hebt bovendien het recht om gegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toegezonden te krijgen resp. – voor zover technisch mogelijk – te verlangen dat de gegevens worden doorgezonden naar een derde.

 

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit waaronder uw woonplaats (resp. uw deelstaat) ressorteert, of tot de toezichthoudende autoriteit waaronder wij ressorteren. Dit is:

De functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid

Autoriteit Persoonsgegevens

Königstrasse 10a
70173 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Postanschrift:

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen op het gebied van de gegevensbeveiliging en -bescherming te wijzigen, voor zover dit vanwege de technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de actuele versie van onze privacyverklaring in acht.
 

Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op het in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke' vermelde adres.

Als u zich wilt beroepen op uw rechten, melding wilt maken van incidenten op het gebied van de gegevensbescherming of suggesties wilt doen of een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, adviseren wij u om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons concern:

Herr Matthias Goebel
functionaris voor gegevensbescherming
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
DE - 70173 Stuttgart

of

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

 

Stand: 27.01.2023